Teblink

«شاخص توده بدنی» و «وزن ایده‌آل بدن»

Body Mass Index (BMI) & Ideal Body Weight (IBW)

«شاخص توده بدنی (BMI)»، سنجشی آماری برای مقایسه‌ی وزن و قد یک فرد است. در واقع، این سنجش، میزان چاقی را اندازه‌گیری نمی‌کند، بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود و در بسیاری جاها برای مشخص کردن «اضافه وزن» و «کمبود وزن» استفاده می‌شود.


همچنین، برای محاسبه‌ی «وزن ایده‌آل بدن (IBW)» چندین عامل مهم را باید در نظر گرفت. اکثر مردم گمان می‌کنند که برای محاسبه‌ی وزن ایده‌آل خود، صرفاً باید به قدشان توجه کنند، اما حقیقت این است که برای محاسبه‌ی دقیق وزن ایده‌آل، لازم است به غیر از اندازه‌ی قد، عواملی مانند سن، جنسیت و اندازه‌ی استخوان‌بندی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.


محاسبه‌گر زیر، برای تعیین نمره‌ی «شاخص توده‌ی بدنی (BMI)» و «وزن ایده‌آل (IBW)» برای افراد بزرگسال (20 ساله و بالاتر از آن) طراحی شده است.


توجه شود که اندازه‌ی دور مُچ را در ناحيه‌اى که مُچ خم مى‌شود (بالاى استخوان استيلوئيد) اندازه مى‌گيرند.


محاسبه‌گر BMI و IBW

 

پیشنهاد سایر آزمون‌ها


فهرست تمام آزمون‌های روان‌شناختی